Zájmové aktivity

Mateřská škola nabízí pro prohlubování zájmu a talentu dětí v rámci předškolního vzdělávání doplňující programy, které jsou organizovány během dne a jsou součástí ŠVP Hvězdičky - mažoretky, roztleskávačky, zumbatomic

 Cílem je


·       prohlubování hudebního a rytmického cítění s náčiním i bez

·       radost z pohybu, dobrá nálada

·       seznámení s klasickým pochodem a tanečními prvky

·       prohlubování vztahů mezi dětmi z různých tříd

·       koordinace těla

·       orientace v prostoru

    vedoucí Romana Brožková


Logopedie

 

-vytváření podmínek pro správný vývoj řeči

-rozvíjení zrakového vnímání, sluchové paměti, rytmického cítění, motorické schopnosti

-mapování chybných hlásek- využití logopedických pomůcek

-rozvoj souvislého vyjádření, povídání nad obrázky, napodobování zvuků

-nácvik správného dýchání, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení

-„Míčková automasáž“- pomáhá zharmonizovat tělo

-Muzikoterapie- hra na bubny Djembe a Drumbeny

 

vedoucí Renáta GajdošíkováŠikovné ruce - keramika

 Cílem a smyslem je

·       nabídnout dětem možnost výtvarného vyjádření

·       dát jim prostor k tvůrčí činnosti

·       prožívat pocit uspokojení, těšit se z výrobků, vážit si práce kamarádů

·       seznámení s procesem výroby keramiky a s keramickou pecí

·       poznávat tvárné možnosti hlíny

·       rozvoj jemné motoriky

      vedoucí Romana Brožková, Dana PlhalováZdravé tělo - mladý zdravotník

 Cílem je


naučit se znát lidské tělo, pojmenovat orgány a části lidského těla

znát telefonní čísla 150, 155, 158 a dokázat je správně použít

význam zdravé stravy, otužování, hygieny těla, dentální hygieny

uvědomovat si nebezpečí návykových látek

naučit se čelit a správně reagovat při řešení nebezpečných situací v životě


vedoucí Michaela Žďárská

Strukturované učení

 Cílem je

·       pomáhat dětem najít souvislosti mezi věcmi, vztahy a běžnými aktivitami ve školce i doma a ovlivnit tak pozitivně chování dítěte

Princip strukturovaného učení

·       nastavení systému práce zleva doprava a shora dolů.

·       Individualizace: individuální volba metod a postupů, individuálně volené úlohy, individuálně upravené prostředí, individuální formy pobídek, komunikace a motivace, individuální přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Struktualizace

·       struktura nebo členění, struktura prostoru, struktura pracovního místa, struktura času, struktura činností, rozkreslené situace-obrázky.

·       strukturované úlohy: krabicové úlohy, úlohy v deskách, pracovní listy, tabulky Logico Primo a Piccolo

Rozvoj: jemné motoriky, grafomotoriky, procvičování barev, tvarů, počtu, třídění, řazení

Vedoucí Kateřina Hummelová


       Zvířátkový kroužek – Světem zvířat

 

·       je zájmově vzdělávací aktivita pro předškolní děti, která je zaměřená na prohlubování vědomostí v oblasti zvířat

·       zábavnou formou poznáváme především zástupce fauny naší krajiny- tj. nejznámější a nejbližší živou přírodu

·       k dispozici máme široké spektrum didaktických pomůcek, herních aktivit a to i v interaktivní podobě

·       s dětmi si povídáme, plníme tématické úkoly, pracovně i výtvarně tvoříme, pozorujeme svět živočichů v terénu, staráme se o živá zvířátka v naší mateřské škole

·       cílem tohoto doplňujícího programu je upevnit stávající znalosti, získat další vědomosti, prohlubovat tento poznávací zájem a posilovat vztah k živé přírodě

 

vedoucí J. Coufalová

 


 

Na zahradě je nám dobře – rozvoj EVVO a polytechnických dovedností, sezonní činnosti,

sázení, okopávání, tvorba záhonů, starost o květiny, byliny

vedoucí: Jarmila Coufalová, Michaela Žďárská


Cvičíme s radostí – rozvoj pohybového talentu dětí, koordinace pohybů, hrubé motoriky, tělesné zdatnosti, zdravé soutěživosti

vedoucí: Kateřina Hummelová, Dana Plhalová, Eva Čistá, Barbora Švédová


Pat a Mat ve škole – rozvoj polytechnických dovedností, práce s různorodým materiálem, setkávání s učiteli a žáky ZŠ

vedoucí: Bc.Helena Krejčíková


Je nám spolu dobře – rozvoj kulturního povědomí, setkávání se seniory, společné tvoření, kulturní vystoupení dětí pro seniory v Pečovatelském domě

vedoucí: Nataša KačínováSpolečné tvoření člověk, ochránce zvířat

  • individuální a kolektivní práce, účast na soutěžích

  • prohlubování zájmu dětí o různé výtvarné techniky

vedoucí: Jarmila Coufalová


Chraň si své zdravé tělo“ – okresní přehlídka družstev ve znalostech zdravovědy

Pomáháme zvířátkům“ – sběr kaštanů, žaludů, pomoc rodičů

Fond Sidus, Dobrý anděl – finanční příspěvky pro potřebné

Liga proti rakovině“ – prodej květinek - spolupráce s rodiči


 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace