Přijímání dětí do mateřské školy

 • do MŠ přijímá děti ředitelka předškolního zařízení
 • děti jsou přijímány i během roku, jestliže to dovolí kapacita školy
 • přijímány jsou děti v rozmezí 3 – 6 let, výjimečně mladší děti, pokud splňují požadavky MŠ k přijetí
 • na základě doporučení a vyšetření ze  speciálního pedagogického centra /SPC/  nebo psychologicko pedagogické poradny /PPP/ integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální  a skupinové integrace
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání: 
 •    1. dítě, které se bude vzdělávat v MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ: 5 bodů -povinná  předškolní docházka /od 1.9.2017/
 •   2. dovršení 4 let věku k 31.8. stávajícího školního roku: 4 body
 •   3. dovršení 3 let věku k 31.8. stávajícího školního roku: 3 body
 •      4. opakované podání žádosti o přijetí dítěte: 3 body
 •      5. MŠ navštěvuje sourozenec dítěte: 2 body
 •   6. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami: 4 body/zákonný zástupce předloží vyšetření  a doporučení z SPC nebo PPP/

Zápis

Zápis je vyhlašován v květnu prostřednictvím tisku, webových stránek školy, vylepováním plakátů. 
Před  zápisem probíhají i Dny otevřených dveří, kde mají rodiče a děti možnost seznámení s naší mateřskou školou, školním vzdělávacím programem, zaměstnanci. Zeptají se na vše, co je zajímá.

Při Dnech otevřených dveří obdrží zákonný zástupce dítěte tyto formuláře:

 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • formulář na potvrzení o pravidelném očkování dítěte - nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou

Vyplněné a potvrzené formuláře předají rodiče ředitelce zařízení v den vyhlášení zápisu do MŠ.

 • Zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat:  13.květen 2020
 • dopoledne: 8,30- 11,00;     odpoledne: 13,30 - 16,00 hodin

 • Den otevřených dveří jsme připravili na: 5.května 2020
 •  dopoledne   od  9,00 - 11,00;  
 •  odpoledne: od 15,00 - 16,00 hodin

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci  dítěte vyzvednout po dohodě s ředitelkou MŠ i během roku nebo stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.


O přijetí /nepřijetí/ dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí. Děti jsou přijímány na zkušební tříměsíční dobu. Pokud se prokáže, že dítě /s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou/ není schopno v této zkušební době po stránce duševní nebo tělesné dostát  a vyhovět požadavkům, které klade na dítě MŠ, přistoupí ředitelka školy po dohodě s rodiči k ukončení předškolního vzdělávání.

V měsíci červnu jsou rodiče přijatých dětí pozváni na informativní seznamovací schůzku, kde Rozhodnutí podepíší. Zároveň obdrží formulář Evidenční list, který po potvrzení od dětského lékaře přinesou v den nástupu dítěte do MŠ.
Pokud mají rodiče zájem umístit v naší MŠ dítě se speciálními vzdělávacími potřebami,dodají k žádosti i doporučení a vyšetření ze SPC nebo PPP.

Děti jsou do MŠ přijímány na celodenní docházku a rodiče si sami určí délku pobytu dítěte v MŠ.


Měsíční úplata za školné

Měsíční úplata za školné: 450,- Kč za dítě

Děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za školné nehradíStravné

Stravné: 32,- Kč/den (7,- ranní svačina, 19,- oběd, 6,- odpolední svačina)

Děti, které dovrší v posledním roce docházky do MŠ sedmi  let, platí zvýšené stravné. / Sbírka zákonů č. 107/2005 ze dne 25.února 2005 o školním stravování.

Stravné: 34,- Kč/den (7,- ranní svačina, 20,- oběd, 7,- odpolední svačina)

Po včasné domluvě je možno odpolední nebo ranní svačinu odhlásit / pozdější příchod do MŠ nebo dřívější odchod z MŠ /

Úplatu za stravné a školné je nutno uhradit do 15.dne ve stávajícím  měsíci a tento termín bezpodmínečně dodržovat - podle § 6 odst. 7 vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání

 

Pokud rodiče nebudou moci z vážných důvodů úplatu provést, domluví se s ředitelkou na náhradním řešení.

 

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace