Přijímání dětí do mateřské školy

 • do MŠ přijímá děti ředitelka předškolního zařízení
 • děti jsou přijímány i během roku, jestliže to dovolí kapacita školy
 • přijímány jsou děti v rozmezí 3 – 6 let, výjimečně mladší děti, pokud splňují požadavky MŠ k přijetí
 • na základě doporučení a vyšetření ze  speciálního pedagogického centra /SPC/  nebo psychologicko pedagogické poradny /PPP/ integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální  a skupinové integrace
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ - naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání: 
 •    1. dítě, které se bude vzdělávat v MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ: 5 bodů -povinná  předškolní docházka /od 1.9.2017/
 •   2. dovršení 4 let věku k 31.8. stávajícího školního roku: 4 body
 •   3. dovršení 3 let věku k 31.8. stávajícího školního roku: 3 body
 •      4. opakované podání žádosti o přijetí dítěte: 3 body
 •      5. MŠ navštěvuje sourozenec dítěte: 2 body
 •   6. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 body/zákonný zástupce předloží vyšetření  a doporučení z SPC nebo PPP/

Zápis

Zápis je vyhlašován v květnu prostřednictvím tisku, webových stránek školy, vylepováním plakátů. 
Před  zápisem probíhají i Dny otevřených dveří, kde mají rodiče a děti možnost seznámení s naší mateřskou školou, školním vzdělávacím programem, zaměstnanci. Zeptají se na vše, co je zajímá.

Při Dnech otevřených dveří obdrží zákonný zástupce dítěte tyto formuláře:

 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • formulář na potvrzení o pravidelném očkování dítěte - nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou

Vyplněné a potvrzené formuláře předají rodiče ředitelce zařízení v den vyhlášení zápisu do MŠ.

 • Zápis pro školní rok 2020/2021 se bude konat:  

Vážení rodiče,

z opatření MŠMT budou zápisy do MŠ probíhat podle následujících instrukcí:

1distanční zápis (písemně, mailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem: 

termín 2. 5. – 16. 5.

2. osobní výdej přihlášek 20. 4. – 22. 4. od 9:00 – 11:00 hodin pro ty rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek

3. osobní převzetí žádosti 13. 5. – 14. 5. od 9:00 – 11:00 hodin

Žádáme rodiče o vyplnění dotazníku, abychom získali o dětech alespoň základní informace.

Po shromáždění přihlášek budu všechny zákonné zástupce dětí telefonicky informovat.

Pokud budete mít zájem zapsat dítě do speciální třídy, kontaktujte mě telefonicky nebo písemně ještě před zápisem.

Pro přijetí dítěte není rozhodující datum podání žádosti v termínu, ale platná kritéria k přijetí.

Den otevřených dveří se za současné situace ruší - prohlédněte si naše web stránky.

Pokud budete mít dotazy k zápisu, můžete mě v pracovní dny kontaktovat i na mobilním čísle.

Těšíme se na spolupráci a snad se co nejdříve společně setkáme i s dětmi.

Bc.Zdeňka Coufalová, ředitelka

 • Den otevřených dveří jsme připravili na:  je zrušen


Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci  dítěte vyzvednout po dohodě s ředitelkou MŠ i během roku nebo stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.


O přijetí /nepřijetí/ dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí. Děti jsou přijímány na zkušební tříměsíční dobu. Pokud se prokáže, že dítě /s výjimkou dětí s povinnou předškolní docházkou/ není schopno v této zkušební době po stránce duševní nebo tělesné dostát  a vyhovět požadavkům, které klade na dítě MŠ, přistoupí ředitelka školy po dohodě s rodiči k ukončení předškolního vzdělávání.

V měsíci červnu jsou rodiče přijatých dětí pozváni na informativní seznamovací schůzku, kde Rozhodnutí podepíší. Zároveň obdrží formulář Evidenční list, který po potvrzení od dětského lékaře přinesou v den nástupu dítěte do MŠ.
Pokud mají rodiče zájem umístit v naší MŠ dítě se speciálními vzdělávacími potřebami,dodají k žádosti i doporučení a vyšetření ze SPC nebo PPP.

Děti jsou do MŠ přijímány na celodenní docházku a rodiče si sami určí délku pobytu dítěte v MŠ.


Měsíční úplata za školné

Měsíční úplata za školné: 450,- Kč za dítě

Děti s povinnou předškolní docházkou úplatu za školné nehradíStravné

Stravné: 32,- Kč/den (7,- ranní svačina, 19,- oběd, 6,- odpolední svačina)

Děti, které dovrší v posledním roce docházky do MŠ sedmi  let, platí zvýšené stravné. / Sbírka zákonů č. 107/2005 ze dne 25.února 2005 o školním stravování.

Stravné: 34,- Kč/den (7,- ranní svačina, 20,- oběd, 7,- odpolední svačina)

Po včasné domluvě je možno odpolední nebo ranní svačinu odhlásit / pozdější příchod do MŠ nebo dřívější odchod z MŠ /

Úplatu za stravné a školné je nutno uhradit do 15.dne ve stávajícím  měsíci a tento termín bezpodmínečně dodržovat - podle § 6 odst. 7 vyhl. č. 14/2005 o předškolním vzdělávání

 

Pokud rodiče nebudou moci z vážných důvodů úplatu provést, domluví se s ředitelkou na náhradním řešení.

 

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace